PROGRAMY STUDIÓW

Instytut odpowiada za prowadzenie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I i II stopnia:

 • 3-letnie studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia o profilu ogólnoakademickim
  Decyzją Senatu autonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie (Uchwała Nr 12/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.) został powołany na Wydziale Teologicznym nowy kierunek studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Są to 3-letnie studia I stopnia, czyli licencjackie, kończące się uzyskaniem tytułu (dyplomu) licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej. 
  Od roku akademickiego 2011/2012 na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia prowadzone są na dwóch specjalnościach:
  a. dziennikarstwo ogólne,
  b. komunikacja medialno-kulturowa (realizowana we współpracy z Instytutem Dialogu Religii i Kultury).

  Zob. plan studiów
  DIKS I ST. DO, KMK
  Zob. efekty kształcenia DIKS I ST.

  Od 1 października 2017 r. studia I stopnia (licencjackie) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna będą prowadzone na profilu praktycznym, a dotychczasowe cykle studiów na tym stopniu - na profilu ogólnoakademickim.
 • 2-letnie studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - specjalność komunikacja medialno-marketigowa - studia o profilu ogólnoakademickim

  Zob. plan studiów
  DIKS II ST. KMM
  Zob. efekty kształcenia DIKS II ST.

Instytut wspomaga prowadzenie studiów na kierunku teologia, w zakresie teologii środków społecznego przekazu: 

 • 5-letnie jednolite studia stacjonarne (magisterskie) na kierunku TEOLOGIA - specjalność edukacja medialna i dziennikarstwo - studia o profilu ogólnoakademickim
  Program naukowo-dydaktyczny tych studiów stanowią:
  - przedmioty filozoficzno-teologiczne i ogólne - w wymiarze minimum programowego kierunku teologia, zatwierdzonego przez Komisję Episkopatu ds. Nauki Katolickiej i  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  - przedmioty medialno-dziennikarskie, w wymiarze ok. 80% wymaganego przez MNiSW minimum programowego dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
  Absolwenci otrzymają dyplom magistra teologii w zakresie edukacji medialnej i dziennikarstwa.

  Zob. plan studiów
  TEOLOGIA - EMID
   
 • 4-letnie stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie). Po ich ukończeniu można uzyskać doktorat w zakresie teologii środków społecznego przekazu.

  Zob. efekty kształcenia TŚSP