HISTORIA I STRUKTURA
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie istnieje od 1 października 2002 roku, ale już od 1992 roku działał (wówczas jeszcze na Akademii Teologii Katolickiej) ośrodek studiów teologiczno-dziennikarskich pod nazwą Sekcja Teologii Środków Społecznego Przekazu.

 

HISTORIA

Początki Instytutu wiążą się z osobą śp. ks. prof. Antoniego Lewka (1940-2010), kapłana Archidiecezji Poznańskiej, homiletę, profesora Akademii Teologii Katolickiej. Jako główne źródła inspiracji utworzenia nowej specjalności studiów na Wydziale Teologicznym ATK, łączącej przedmioty teologiczne z dziennikarskimi, wskazywał nauczanie Soboru Watykańskiego II. Według niego takich studiów potrzebuje zarówno Kościół w Polsce i na świecie, jak i sami studenci Wydziału Teologicznego. W udzielonym przed śmiercią wywiadzie, który znalazł się w poświęconej mu księdze pamiątkowej stwierdził: „Zarówno więc apele Kościoła, jak również obserwowany i doświadczany fakt, że świeccy absolwenci Wydziału Teologicznego mają poważne trudności w znalezieniu pracy zawodowej teologa, były dla mnie głównym impulsem do podjęcia starań o zorganizowanie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie studiów o określonym profilu i przygotowaniu zawodowym: medialno-dziennikarskim” (za: Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Śp. Ks. Profesor Antoni Lewek (1940-2010). Księga pamiątkowa, K. Marcyński, J. Twardy, J. Szaniawski (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011).

25 maja 1992 r., Senat ATK zaaprobował powołanie nowej specjalności: Teologii Środków Społecznego Przekazu. Były to jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku teologia. Rozwijały się one bardzo dynamicznie. W związku z rosnącym zainteresowaniem studentów, stale zwiększano liczbę miejsc. Do 2002 r., w ramach Wydziału Teologicznego ATK istniała Sekcja Teologii Środków Społecznego Przekazu. Początkowo nie miała ona wyodrębnionych katedr ani zakładów. W związku z przekształceniem Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1999 r.) i uchwaleniem nowego Statutu Uczelni, w 2002 r. Sekcja TŚSP została przekształcona w Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, złożony z trzech katedr: Teologii Środków Społecznego Przekazu, Pedagogiki Mediów oraz Prakseologii Dziennikarskiej.

 

W tej formie Instytut przetrwał do 2013 r., kiedy to nastąpiła jego reorganizacja. Stało się to na mocy zarządzenia nr 13/2013 Rektora UKSW z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Teologicznego. Zarządzenie zostało poprzedzone uchwałą Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie struktury Wydziału Teologicznego oraz uchwałą Senatu UKSW nr 28/2013 w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Teologicznego UKSW. Obecnie zatem w skład Instytutu wchodzi 5 katedr:

  • Teologii Środków Społecznego Przekazu,

  • Edukacji Medialnej i Języka Mediów,

  • Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów,

  • Public Relations i Komunikacji Marketingowej,

  • Internetu i Komunikacji Cyfrowej.

     

26 lutego 2009 r., na mocy uchwały nr 12/2009 Senat UKSW utworzył na Wydziale Teologicznym od roku akademickiego 2010/2011 trzyletnie studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia te mają profil ogólnoakademicki. Pierwsi studenci tego kierunku przekroczyli progi UKSW w dniu 1 października 2010 r. Chwili tej jednak nie dożył twórca Instytutu – ks. prof. Lewek zmarł bowiem niespodziewanie po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie w Katowicach, w dniu 18 lipca 2010 r. Jego następcą został mianowany ks. dr hab. Andrzej Adamski, który pełnił tę funkcję do 30 września 2016 r. Od 1 października 2016 r. jest nim prof. dr hab. Jerzy Olędzki.

 

Dopełnieniem oferty dydaktycznej Instytutu są studia II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, powołane od roku akademickiego 2013/2014 przez Senat UKSW uchwałą nr 117/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. Ich program został przygotowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Polską Komisję Akredytacyjną (uchwała nr 434/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.). W związku z powyższym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 lipca 2013 r. nadał Wydziałowi Teologicznemu UKSW uprawnienie do prowadzenia studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 

Od 1 października 2017 r. studia I stopnia (licencjackie) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna będą prowadzone na profilu praktycznym, a dotychczasowe cykle studiów na tym stopniu - na profilu ogólnoakademickim.

Informator Instytutu

Więcej informacji o historii, teraźniejszości i planach na przyszłość w nowym informatorze Instytutu.

 

Kronika

Archiwum aktualności Instytutu

2017 r.

2016 r.

 

STRUKTURA INSTYTUTU

 

Władze Instytutu

Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Zastępca Dyrektora: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Sekretarz: dr Paweł Płatek

Rada Instytutu:

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

prof. dr hab. Jerzy Olędzki

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

dr Magdalena Butkiewicz

dr Małgorzata Laskowska

dr Paweł Płatek

ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu

Kierownik: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

Adiunkci:

ks. dr Krzysztof Marcyński SAC

dr Magdalena Butkiewicz

Instruktor: dr Kinga Kłósek (1/2 etatu) 

Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów

Kierownik: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Adiunkci:

dr Aleksandra Gralczyk

dr Marta Jarosz

dr Milena Kindziuk

Asystenci:

mgr Anna Gawrońska-Piotrowska

dr Sylwia Konopacka-Bąk (1/2 etatu)

mgr Mateusz Kot (1/2 etatu)

Instruktor: mgr Ryszard Romanowski

Wykładowcy - zajęcia zlecone:

mgr Jędrzej Dudkiewicz

mgr Monika Florek-Mostowska

mgr Marcin Grudzień

mgr Paweł Jeż

dr Tomasz Karpowicz

mgr Waldemar Kompała

dr Marcin Koszowy

J. E. bp dr Adam Lepa

dr Tomasz Płonkowski

mgr Katarzyna Sitnik

mgr Marek Stołowski

mgr Piotr Ufnal

Strona internetowa Katedry edukacja2.0.uksw.edu.pl

Katedra Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów

p.o. Kierownika: dr Małgorzata Laskowska

Adiunkci:

dr Ewa Czaczkowska  

dr Małgorzata Laskowska

ks. dr Rafał Leśniczak

ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC

Wykładowca: mgr Marek Markiewicz

Wykładowcy - zajęcia zlecone:

dr Joanna Błeszyńska-Wysocka

mgr Kamil Goral

dr hab. Tomasz Słomka

Katedra Public Relations i Komunikacji Marketingowej

Kierownik: dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

Profesor zwyczajny: prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Profesor nadzwyczajny: dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

Adiunkt: dr Anna Miotk

Asystenci:

mgr Kinga Cybulska

mgr Tomasz Knecht

Wykładowcy - zajęcia zlecone:

dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz

dr Barbara Jacennik

mgr Adam Kawiak

mgr Michał Kreczmański

dr Witold Pasek

mgr Magdalena Rozenek

dr Karolina Świrska-Czałbowska

Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej

Kierownik: ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

Profesor nadzwyczajny: ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW

Adiunkt: dr Marek Robak

Asystent: dr Paweł Płatek

Instruktor: dr Piotr Łuczuk