CZASOPISMA NAUKOWE
Recenzowane i punktowane czasopisma naukowe w wolnym dostępie.

 

 

 

Od 2010 roku wydawany jest kwartalnik naukowy pt. „Kultura-Media-Teologia” (kmt.uksw.edu.pl, redaktor naczelny: dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska, zastępca: dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW). W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą przedstawiciele polskiego i zagranicznego świata nauki. Głównym założeniem pisma jest podjęcie badań w obrębie trzech obszarów zasygnalizowanych w tytule. Kwartalnik indeksowany jest w bazach: Bazhum, Index Copernicus, ERIH Plus, CEJSH. Czasopismo punktowane przez MNiSW, lista B, 8 pkt.

 

 


W roku 2013 powołano drugie czasopismo: „Kwartalnik Nauk o Mediach” (knm.uksw.edu.pl, redaktor naczelny: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof.UKSW, zastępca: dr Aleksandra Gralczyk). Pismo ma charakter medioznawczy i jest kierowane głównie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czego dowodem jest m.in. międzynarodowa Rada Naukowa pisma. Wydawane jedynie w wersji elektronicznej, na licencji CC BY- SA 3.0 PL. Kwartalnik indeksowany jest w bazach: Bazhum, Index Copernicus, DOAJ. Od 1 marca 2018 r. publikacja Kwartalnika została zawieszona.