PROFESOROWIE I ADIUNKCI
Kadra Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa stanowi połączenie doświadczenia z młodością. Połączenie - dodajmy - które przynosi bardzo dobre efekty.


 

PROFESOROWIE

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW – ur. 13 marca 1977 r. w Warszawie, medioznawca, specjalista w zakresie edukacji medialnej, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym UKSW. Redaktor naczelny „Kwartalnika Nauk o Mediach”. Autor m.in. programu i pierwszego w Polsce podręcznika edukacji medialnej „Media Aktywni”, dwóch monografii naukowych: „Renesans słowa. Wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej” (2010) i „Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole” (2013), współredaktor monografii „Sport w mediach” (2010). Wykładowca edukacji medialnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Animator warsztatów i szkoleń edukacyjno-medialnych. Współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w Polsce przy tworzeniu projektów edukacyjnych i badawczych m.in. z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Filmoteką Narodową, Fundacją Nowoczesna Polska i Fundacją Nowe Media. Członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Polskiego Komitetu Programu Informacja dla Wszystkich przy Polskim Komitecie ds. UNESCO, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W 2016 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej informacji na stronie http://presscafe.eu/ Od 1 października 2016 r. Zastępca Dyrektora Instytutu.


ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW - ur. w 1959 r., wykładowca akademicki (od 1991), dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii nauki (1995), dr hab. nauk teologicznych w zakresie środków społecznego przekazu (2014), profesor UKSW (2015), kierownik Katedry Internetu i komunikacji cyfrowej (od 2016). Pionier zastosowań informatyki i Internetu w misji Kościoła w Polsce; medioznawca, badacz nowych mediów.

Stypendysta The Catholic University of America w Waszyngtonie (1993). Obecnie wykładowca na UKSW w Warszawie oraz UPJPII w Krakowie. Autor kilkudziesięciu prac na temat edukacji medialnej, filozofii nauki, nowych mediów, rzecznictwa prasowego.

Opublikował m.in. książki: „Kościół w Polsce wobec Web 2.0”; „Internet i Kościół” (red.); „Świadomość komputerów?”. Ważniejsze artykuły: „Kanonizacja Jana Pawła II w polskojęzycznych profilach Twittera”; „Profesjonalne zarządzanie informacją w Kościele polskim”; „Religious Multimedia Platforms as a Part of the Media System”; “Сovering Religion: Trends in Polish Press in 1990s and 2000s”; z M. Przybysz: „The Different Forms of Spirituality on the Internet”; „Edukacja medialna w seminariach duchownych. Dylematy i propozycje”.

Dyrektor programowy radia diecezji tarnowskiej (1993-97), dziennikarz, korespondent KAI (1994-98). Rzecznik Episkopatu Polski (2003-15). Współtwórca portalu „Opoka”, członek Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu (od 2010). Nagrodzony wyróżnieniem Obywatela Internetu (2001) oraz nagrodą PRoton w kategorii rzecznik prasowy (2015).

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz European Society for Catholic Theology. Redaktor „The Person and the Challenges” oraz „Media & Religion” i serii naukowej “Nowe media i Kościół”.

dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW – ur. w Warszawie w 1958 r. doktor nauk teologicznych w zakresie teologii kultury, najpierw dziennikarz i publicysta prasowy oraz radiowy (w 2000 r. wyróżniony medalem „Mater Verbi” przyznawanym przez Tygodnik Katolicki „Niedziela”), potem (od 2004 r.) nauczyciel akademicki przedmiotów medialnych w Instytucie Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW (od 2009 r. – adiunkt; w latach 2010-2012 Zastępca dyrektora IEMiD, a zarazem kierownik Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). W l. 2005-2012 wykładowca w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, której w latach 2007-2011 był Prorektorem. Uczestnik Forum Edukacji Medialnej, organizowanego przez KRRiT. Pomysłodawca projektu artystycznego prezentującego w formie koncertów poetyckich wczesną twórczość Karola Wojtyły, a także plenerowych imprez artystycznych przypominających i popularyzujących dorobek literacki i publicystyczny Bolesława Prusa. Od 2010 r. felietonista „ Echa Katolickiego”.

Autor ponad dziesięciu książek, w tym sześciu poświęconych życiu, posłudze, nauczaniu św. Jana Pawła II oraz biografii bł. Matki Teresy z Kalkuty, ks. Zdzisława Peszkowskiego, Bolesława Prusa, a także monografii o wpływie Kościoła i chrześcijaństwa na rozmaite dziedziny kultury i cywilizacji, jak również pracy o małżeństwie i rodzinie w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła. Badacz mediów audiowizualnych, autor licznych artykułów o tej tematyce oraz rozprawy „Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II.” W 2013 r. na Wydziale Teologicznym UKSW uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie teologii mediów i został Kierownikiem Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu.

prof. dr hab. Jerzy Olędzki – profesor zwyczajny, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, doktor nauk politycznych, w latach osiemdziesiątych profesor etatowy Ohio University w Athens, Ohio (USA), po powrocie do Polski dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i wieloletni kierownik Zakładu Teorii Komunikowania Społecznego w Instytucie Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Organizator specjalistycznych studiów public relations na tym Wydziale. Promotor ponad trzydziestu rozpraw doktorskich, kilkuset magisterskich poświęconych m.in. public relations, komunikacji społecznej, komunikowaniu międzynarodowemu oraz promocji Polski w świecie. Autor publikacji (książki i artykuły) z zakresu public relations, komunikowania międzynarodowego i teorii informacji społecznej oraz oddziaływania środków masowego przekazu i promocji Polski poza granicami kraju. Autor i realizator badań socjologicznych środowisk dziennikarskich w USA i w Polsce, treści mediów informacyjnych w Europie a także środowisk biznesowych i specjalistów public relations w Polsce. Członek Rady Etyki Public Relations w Polsce. Posiada tytuł honorowego członka Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od 1 października 2016 r. dyrektor Instytutu.

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW – ur. 1978 r. w Warszawie – specjalista ds. public relations, crisis management, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca. Doktoryzowała się w 2007 r. na podstawie rozprawy o zarządzaniu kryzysowym w Kościele w Polsce. Dysertacja ta rok później została nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej jako najlepsza praca doktorska. Ukończyła ze Złotą Odznaką studia podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim z public relations. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów i kilka książek naukowych z zakresu komunikacji społecznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej im. Jana Pawła II, Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich (ET) oraz Editorial Advisory Board serii „Media and Religion” Wydziału Dziennikarstwa Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa w Moskwie. Redaktor kwartalnika naukowego „Kultura - Media - Teologia”. Współorganizator corocznych warsztatów dla rzeczników prasowych zakonnych i diecezjalnych. Współpracownik ECCC (European Centre of Communication and Culture). Rzecznik prasowy i członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski. Przygotowała rozprawę habilitacyjną „Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych” (Kielce, Jedność, 2013), na podstawie której uzyskała w 2014 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Laureatka prestiżowej nagrody branży public relations „PRoton 2013”. Kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej na Wydziale Teologicznym UKSW.

 

ADIUNKCI

dr Magdalena Butkiewicz – autorka artykułów o tematyce historycznej, w których korzystając z dostępnych źródeł – analizuje relacje społeczno-polityczne zachodzące w największych mocarstwach świata starożytnego (Asyria, Macedonia, Państwo Seleucydów). Jej zainteresowania naukowe dotyczą historii powszechnej, historii mediów, public relations oraz nowych mediów i technologii.

dr Ewa K. Czaczkowska – z wykształcenia i zamiłowania dziennikarka i historyk. Ukończyła historię na UMK w Toruniu, gdzie w 2013 roku obroniła pracę doktorską na temat: Kardynał Stefan Wyszyński nadzwyczajne prymasostwo 1948-1981 oraz dwuletnie Dzienne Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad 20 lat pracowała w „Rzeczpospolitej”, obecnie pisze dla kilku tytułów. Jest założycielką portalu Areopag21.pl Rozmowy o Bogu, wierze i religii. Prowadziła warsztaty prasowe na kilku warszawskich uczelniach. Opublikowała kilka książek: „Siostra Faustyna. Biografia Świętej”, „Kardynał Wyszyński”, „Ksiądz Jerzy Popiełuszko” (ta wspólnie z Tomaszem Wiścickim), „Kościół XX wieku”. Z nagród najbliższy jest jej „Ślad” – nagroda dziennikarska im. Biskupa Jana Chrapka. Jest członkiem Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia.

dr Aleksandra Gralczyk – absolwentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW oraz studiów pedagogicznych. Ukończyła roczne studium Zarządzania Oświatą, jest słuchaczką podyplomowych studiów z zakresu psychologii mediów. Specjalizuje się w zakresie komunikacji wizualnej, promocji i organizacji eventów. Prowadzi zajęcia z zakresu technologii informatycznej, projektowania graficznego oraz komunikacji wizualnej w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

dr Marta Jarosz – absolwentka (2004 r.) Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskała tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej (praca magisterska pt. „Wartościowanie w grypserce a język prasy więziennej w Polsce (na przykładzie „Gazety Więziennej” Zakładu Karnego we Włocławku)”, a w kwietniu 2010 r. obroniła rozprawę doktorską na temat „Językowy obraz świata więziennego a rzeczywistość więzienna w tekstach współczesnych mediów”. Adiunkt w Katedrze Edukacji Medialnej i Języka Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a od 2010 r. także sekretarzem redakcji kwartalnika naukowego Wydziału Teologicznego UKSW „Kultura - Media - Teologia”.

Poza UKSW, od 2007 roku prowadzi zajęcia z zakresu stylistyki praktycznej i języka wypowiedzi dziennikarskiej w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała także jako nauczyciel ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie i Wyższą Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie dziennikarskie, współpracując z redakcjami m.in. „Dziennika Łódzkiego”, magazynu „RAZEM Świat w naszych oczach” i pism branżowych. W 2009 roku pracowała w wydawnictwie Axel Springer Sp. z o.o., w dziale projektów internetowych. Od tamtej pory dziennikarstwo internetowe i optymalizacja publikacji elektronicznych stały się jej pasją i przedmiotem uważnej obserwacji. Kwalifikacje do nauczania zdobyła jeszcze w trakcie studiów dziennikarskich – ukończyła „Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny”. Na przełomie roku 2006-2007 odbyła kurs szkoleniowy dla kadry naukowo-dydaktycznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Nauczanie Online”, a w 2009 r. była uczestnikiem szkoleń organizowanych przez wydawnictwo Axel Springer Polska, „Techniki dziennikarstwa internetowego” oraz „Search Engine Optimization” (SEO).

dr Milena Kindziuk – medioznawca, od 2010 r. adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, które obejmują tematykę prasoznawczą, teorię gatunków dziennikarskich, teorię i praktykę reportażu, warsztaty redakcyjno-wydawnicze, język i praktykę mediów, kulturę języka, specyfikę języka dziennikarskiego, tematykę literackich, biblijnych i mitologicznych kodów kulturowych. Doktoryzowała się w 2012 r. na Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem dysertacji był wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka książek, m.in. biografii kard. Józefa Glempa pt. „Ostatni taki Prymas. Kard. Józef Glemp”; Emilii Wojtyłowej pt. „Matka Papieża”; Marianny Popiełuszko pt. „Matka świętego”. Autorka biografii i znawca życia i działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki (książki o ks. Popiełuszce zostały przetłumaczone m.in. na język włoski, słoweński, hiszpański).

W latach 2005 - 2016 szefowa warszawskiej edycji Tygodnika „Niedziela”, współpracownik Tygodnika „W Sieci”, „W Sieci historii” oraz portalu www.wpolityce.pl. Publicystka, dziennikarka, opublikowała kilka tysięcy artykułów, m.in. w „Tygodniku Solidarność”, „Życiu”, Katolickiej Agencji Informacyjnej, "Niedzieli", „Rzeczpospolitej”, „Gościu Niedzielnym”, „Nowym Państwie”, „Pastores”, „Życiu duchowym”. Autorka książek: „Jedynie miłość ocaleje. Rozmowy z ks. Janem Twardowskim”, „Zgoda na świat. Z ks. Janem Twardowskim rozmawia Milena Kindziuk”, „Zaczęło się od Wadowic. Teksty, wspomnienia, wywiady o Janie Pawle II”, „Kard. Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia”, „Świadek prawdy. Życie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki”, „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko”. Współautorka haseł „Wielkiej Encyklopedii Jana Pawła II”. Autorka serwisu prasowego dla Jana Pawła II podczas pielgrzymek papieskich do Polski. W latach 2006-2012 redaktor prowadzący kwartalnika Centrum Opatrzności Bożej; członek Zespołu Medialnego Episkopatu Polski; wiceprezes Fundacji Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Ostatnio opublikowała książki: „Rodzice prezydenta. Z prof. Janiną Milewską-Dudą i prof. Janem Dudą rozmawia Milena Kindziuk”, „Cuda księdza Jerzego. Dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani” oraz: ”Śmierć bł. Ks. Jerzego Popiełuszki z perspektywy 30 lat” (red. nauk.).

dr Małgorzata Laskowska – doktor, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka książki pt. „Ks. Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor” (19241946)” (Toruń 2011), współredaktorka książki pt. „Człowiek w medialnym labiryncie” (Warszawa 2011), „Nowe media – możliwości i pułapki” (PoznańOpole 2011), „Media wobec śmierci”, t. 2 (Warszawa 2012), „Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa” (Warszawa 2012), a także artykułów naukowych z zakresu etyki dziennikarskiej i pedagogiki mass mediów. Obszar badań naukowych: etyka środków społecznego przekazu, pedagogika mass mediów, oddziaływanie nowych mediów. Kontakt: m.laskowska@uksw.edu.pl.

ks. dr Rafał Leśniczak – w latach 2005-2010 studiował na Wydziale Komunikacji Społecznej Instytucjonalnej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, uzyskując stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej (nostryfikacja doktoratu na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, 2012). W 2016 r. otrzymał licencjat kanoniczny w dziedzinie nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym UKSW. Jest członkiem towarzystw naukowych European Communication Research and Education (ECREA), International Association for Media and Communication Research (IAMCR), Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, a także autorem ponad 20 publikacji naukowych. Jego główne kierunki badań obejmują etykę dziennikarską, komunikowanie polityczne, komunikowanie społeczne i public relations.


ks. dr Krzysztof Marcyński SAC – medioznawca, specjalista w zakresie teologii mediów i komunikacji, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wykładowca w zakresie komunikacji religijnej i medialnej w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów. Zajmuje się naukami z dziedziny komunikologii, retoryką dziennikarską, edukacją medialną i nowymi sposobami przekazu wiary. Jest absolwentem New York University w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiował media i komunikację społeczną. W pracach badawczych interesują go interdyscyplinarne poszukiwania zrozumienia i wykorzystania mediów dla przekazu wiary oraz wiary dla rozwoju mediów.


dr Anna Miotk - adiunkt, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (Uniwersytet Warszawski), magister socjologii (Uniwersytet Gdański). Doktoryzowała się w 2010 roku, tytuł jej rozprawy to „Metody oceny i pomiaru rezultatów działań public relations stosowane w Polsce”. Wcześniej ukończyła studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Na UKSW wykłada takie przedmioty, jak: komunikacja w mediach społecznościowych, reklama i marketing oraz monitoring mediów i analiza dyskursu medialnego.

Od 2007 pracuje jako wykładowca akademicki, prowadząc zajęcia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych na licznych uczelniach wyższych. Działalność dydaktyczną łączy z praktyką – od 2001 działa w branży PR. Początkowo była konsultantem w uznanych polskich i sieciowych agencjach PR, gdzie współpracowała z firmami z sektorów IT, FMCG, finansowego oraz farmaceutycznego. Następnie przez sześć lat zajmowała się badaniami i rozwojem produktu oraz wybranymi działaniami marketingowymi dla jednej z marek monitoringu mediów. Obecnie, od 2014 r., odpowiada za działania komunikacyjne firmy Polskie Badania Internetu.

Prowadzi również szkolenia z PR i z marketingu, jej kompetencje trenerskie potwierdza certyfikat Szkoły Trenerów House of Skills. Autorka książek „Badania w public relations”, „Skuteczne social media”, licznych artykułów w mediach branżowych i naukowych oraz bloga: http://www.annamiotk.pl.


dr Marek Robak – badacz Sieci, wykładowca, architekt systemów internetowych. Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW (gdzie prowadzi specjalizację internetową), wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Szef projektów internetowych w dzienniku ekonomicznym „Puls Biznesu”, wcześniej kierował portalami Katolickiej Agencji Informacyjnej. Prowadzi seminarium magisterskie z zakresu komunikacji cyfrowej. Autor książki „Zarzućcie Sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań internetu”oraz kilkunastu artykułów naukowych na temat komunikacji cyfrowej. Projektował wiele portali i aplikacji internetowych. Redaktor kwartalnika naukowego „Kultura - Media - Teologia”.

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC – zainteresowania badawcze: etyka, aksjologia, antropologia, teologia moralna, komunikacja norm moralnych w kontekście „nowego porządku moralnego”. Magisterium z teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia specjalistyczne w Instytucie „Centre Sèvres” w Paryżu. Studia podyplomowe z zarządzania (Uniwersytet Warszawski). Związany z UKSW od 1999 roku. W latach 19982000 dyrektor i redaktor naczelny Wydawnictwa PROMIC S.A. Od 2000 roku sekretarz, a od 2005 roku redaktor naczelny czasopisma naukowego Studia Theologica Varsaviensia. Od 2006 roku członek zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Dorobek naukowy szerzej http://jaroslawsobkowiak.pl/autor/dorobek-calosc/. Promotor ponad 60. prac magisterskich. Inicjator „Debat UKSWordzkich”. Od 2012 roku prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW.